S T A N O V Y

Sdružení pražských podnikatelů  a živnostníků „z. s.“

 

 

I. Název, sídlo, předmět činnosti

 

Název, sídlo, předmět činnosti

1. Název: Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků „z. s.“

2. Sídlo spolku: Marie Cibulkové 394/19, 140 00 Praha 4

3. IČO: 677 74 580

4. Sdružení používá zkratku: SPPŽ „z. s.“

5. Hlavní činnost spolku:

 • uspokojování a ochrana zájmů členů při podnikání,

 • podpora vzájemné komunikace a výměny informací mezi členy spolku

 • vzdělávací činnost, pořádání kurzů a seminářů,

 • pořádání společenských a sportovních akcí.

6. Logo SPPŽ v grafické podobě: Viz. Příloha č.1

II.

Úvodní ustanovení

1. SPPŽ „z. s.“ je samostatným právním subjektem, sdružujícím podnikatele a živnostníky.

III.

Účel Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků „z. s.“

1. SPPŽ „z. s.“ vzniklo jako neziskový a nepolitický spolek podnikatelů malého

a středního stavu, prosazuje a obhajuje společné zájmy svých členů a pomáhá jim. Vytváří podmínky pro rozvoj malého a středního podnikatelského stavu, který považuje za důležitý prvek hospodářské stability státu a sociálního smíru.

2. SPPŽ „z. s.“ se snaží aktivně podílet na vytváření co nejlepších podmínek pro rozvoj všech forem podnikatelské a profesní činnosti podnikatelů a živnostníků. Dále se podílí na vytváření právních předpisů souvisejících s podnikatelskou sférou formou předkládání připomínek.

3. SPPŽ „z. s.“ zajišťuje pro své členy přenos informací z podnikatelského prostředí domácího, jakož i z orgánů státní správy a samosprávy.

4. SPPŽ „z. s.“ mezi svými členy prosazuje navazování vzájemné spolupráce

a dbá na dodržování etiky v podnikání s vyloučením nekalé soutěže

a nekorektního jednání při podnikání.

5. SPPŽ „z. s.“ obhajuje oprávněné zájmy svých členů při jednáních s orgány státní správy a samosprávy.

6. SPPŽ „z. s.“ propaguje veřejně svou činnost.

7. SPPŽ „z. s.“ se řídí ve své činnosti těmito stanovami a vnitřními předpisy SPPŽ.

IV.

Členství ve Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků „z. s.“

1. Členství v SPPŽ „z. s.“ je dobrovolné, a to řádné, přidružené nebo čestné. Každý člen SPPŽ „z. s.“ podáním písemné přihlášky projevuje vůli být vázán stanovami, od okamžiku kdy se stane členem, dále souhlasí s přijímáním zpráv prostřednictvím elektronické pošty od členů představenstva SPPŽ „z. s.“ a od ostatních členů SPPŽ „z. s.“ nebo od sekretariátu či členů SPŽ ČR. Pokud nebude mít člen zájem přijímat e-mailové zprávy od ostatních členů SPPŽ „z. s.“, oznámí jim tuto skutečnost prostřednictvím elektronické pošty dle aktuálního seznamu členů SPPŽ „z. s.“.

2. Za člena SPPŽ „z. s.“ může být přijat každý zájemce – fyzická osoba, který podniká v České republice a je uveden v živnostenském rejstříku, případně podniká jako fyzická osoba podle jiného právního předpisu.

3. Zájemce o členství podává (osobně, poštou, elektronickou poštou) písemnou přihlášku představenstvu SPPŽ „z. s.“. Tato osoba musí být bezúhonná a v době podání žádosti nesmí být vůči ní vedeno žádné správní řízení, což dosvědčuje čestným prohlášením při podání přihlášky za člena.

4. Řádné i přidružené členství vzniká po projednání v představenstvu SPPŽ „z. s.“ na základě rozhodnutí představenstva o přijetí, dnem zařazení do registru členů SPPŽ „z. s.“.Informace o výsledku projednání je zaslána zájemci elektronickou poštou

5. Seznam členů je veden v neveřejné části webových stránek SPPŽ „z. s.“. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předseda nebo místopředseda představenstva SPPŽ „z. s.“.

6. Přidruženým členem SPPŽ „z. s.“ se může po souhlasu představenstva SPPŽ „z. s.“ stát i původně řádný člen, který již ukončil podnikání. Čestným členem SPPŽ „z. s.“ se může rozhodnutím představenstva SPPŽ „z. s.“ stát i fyzická osoba nepodnikající.

7. V případě, že je proti členovi SPPŽ „z. s.“ vedeno trestní stíhání, může představenstvo rozhodnout o pozastavení členství. Pozastavení trvá až do vyřešení případu. Obnovit pozastavené členství je možné pouze usnesením představenstva SPPŽ „z. s.“

8. Členům s pozastaveným členstvím není umožněno volit a být volen do orgánů SPPŽ „z. s.“.

9. Členství v  SPPŽ „z. s.“ zaniká:

 1. oznámením člena o vystoupení,

 2. neuhrazením členského příspěvku po dobu delší než jeden měsíc po době splatnosti, uvedené v článku V. bod 7.

 3. ukončením podnikatelské činnosti,

 4. úmrtím člena.

10. Člen SPPŽ „z. s.“ může být vyloučen:

a) na základě pravomocného odsouzení v souvislosti s podnikatelskou činností,

b) při závažném porušení stanov, rozhodnutím představenstva SPPŽ „z. s.“ dopustí-li se člen činů nečestných. Za závažné porušení povinností člena je považováno též porušování etiky v podnikatelské činnosti, zatajení nebo vědomé uvádění nepravdivých údajů spojených s podnikáním. Rozhodnutí představenstva o vyloučení je zasláno členovi písemně.

11. Člen SPPŽ „z. s.“ může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní a rozhodčí komise, která má na přezkoumání lhůtu třiceti dnů.

12. Člen SPPŽ „z. s.“ nemá v souvislosti se zánikem svého členství jakoukoliv formou, nárok na vrácení zaplacených členských příspěvků.

 

V.

Členské příspěvky

1. Členské příspěvky jsou finanční prostředky, odváděné členy SPPŽ „z. s.“ .

2. Případnou změnu výše členského příspěvku na kalendářní rok navrhuje představenstvo a schvaluje Valná hromada SPPŽ „z. s.“ . Valnou hromadou může být též odsouhlasen mimořádný členský příspěvek k úhradě nenadálých výdajů SPPŽ „z. s.“ .

3. Členské příspěvky jsou nedílnou součástí finančních příjmů SPPŽ „z. s.“.

4. Členský příspěvek na kalendářní rok činí pro řádného člena částku 2 000,- Kč, Výše členského příspěvku se pro nově přijatého člena mění podle data zařazení do registru členů SPPŽ „z. s.“ v průběhu roku tak, že od 7. do 12. kalendářního měsíce činí příspěvek 50 % částky za kalendářní rok.

 1. Členský příspěvek na kalendářní rok činí pro přidruženého člena částku 1 000,- Kč. Výše členského příspěvku se mění podle data zařazení do registru členů SPPŽ „z. s.“ v průběhu roku tak, že od 7. do 12. kalendářního měsíce činí příspěvek 50 % částky za kalendářní rok.

6. Členský příspěvek na kalendářní rok činí pro řádného člena – pracujícího důchodce částku 500,- Kč. Výše členského příspěvku se pro nově přijatého člena mění podle data zařazení do registru členů SPPŽ „z. s.“ v průběhu roku tak, že od 7. do 12. kalendářního měsíce činí příspěvek 50 % částky za kalendářní rok.

7. Členský příspěvek za kalendářní rok je povinen uhradit:

 1. stávající řádný a přidružený člen nejpozději do 28. února kalendářního roku,

 2. nový řádný a přidružený člen nejpozději do jednoho měsíce od oznámení o zařazení do registru členů SPPŽ „z. s.“.

8. Členové SPPŽ „z. s.“ mohou na základě dobrovolnosti poskytnout další jednorázový členský příspěvek. O jeho přijetí či odmítnutí rozhoduje představenstvo SPPŽ „z. s.“.

9. SPPŽ „z. s.“ odvádí ve prospěch SPŽ ČR:

 1. základní příspěvek členské organizace SPŽ ČR,

 2. příspěvek za delegovaného zástupce v představenstvu SPŽ ČR.

10. Základní příspěvek členské organizace je SPPŽ „z. s.“ povinno uhradit v termínu a ve výši určené stanovami SPŽ ČR do 28. února kalendářního roku.

11. Příspěvek za delegovaného zástupce v představenstvu SPŽ ČR je za každého delegovaného člena SPPŽ „z. s.“ povinno uhradit v termínech a ve výši určené stanovami SPŽ ČR.

12. Čestný člen SPPŽ „z. s.“ neplatí členský příspěvek.

VI.

Práva a povinnosti

1. Práva řádného člena SPPŽ „z. s.“ :

 1. účastnit se akcí, pořádaných SPPŽ „z. s.“ případně SPŽ ČR,

 2. účastnit se jednání a rozhodování Valné hromady SPPŽ „z. s.“,

 3. být zvolen do orgánů SPPŽ „z. s.“,

 4. účastnit se činnosti SPPŽ „z. s.“ a činnosti pracovní komise SPPŽ „z. s.“,

 5. prostřednictvím internetových stránek SPPŽ „z. s.“ být informován o činnosti,

 6. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti SPPŽ „z. s.“,

 7. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti SPPŽ „z. s.“,

 8. obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi k orgánům SPPŽ „z. s.“ a být informován o jejich vyřizování,

 9. odvolat se proti rozhodnutí představenstva SPPŽ „z. s.“ k Valné hromadě nebo ke kontrolní a revizní komisi.

2. Povinnosti řádného člena SPPŽ „z. s.“:

 1. dodržovat stanovy SPPŽ „z. s.“, vnitřní předpisy SPPŽ „z. s.“ a rozhodnutí přijatá představenstvem SPPŽ „z. s.“ či Valnou hromadou SPPŽ „z. s.“,

 2. platit ve stanovené výši a termínu členský příspěvek,

 3. řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen a které dobrovolně přijal,

 4. oznamovat představenstvu SPPŽ „z. s.“ všechny změny ve své podnikatelské činnosti (změna obchodního jména, sídla, pozastavení nebo ukončení své podnikatelské činnosti atp.),

 5. informovat představenstvo SPPŽ „z. s.“ o skutečnosti, že jeho živnost, nebo podnik jehož je statutárním orgánem, se ocitl v úpadku, nebo bylo zahájeno insolvenční řízení, či již probíhá řešení úpadku některým ze stanovených způsobů, či je proti němu nařízena exekuce.

3. Práva přidruženého člena SPPŽ „z. s.“:

 1. účastnit se akcí pořádaných SPPŽ „z. s.“ případně SPŽ ČR, bez nároku na zvýhodněnou účast na výstavách s garancí SPPŽ „z. s.“,

 2. účastnit se bez hlasovacího práva jednání Valné hromady SPPŽ „z. s.“,

 3. účastnit se činnosti SPPŽ „z. s.“ a činnosti pracovní komise SPPŽ „z. s.“ (v pracovní komisi hlasovací právo má),

 4. prostřednictvím internetových stránek SPPŽ „z. s.“ být informován o činnosti SPPŽ „z. s.“,

 5. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti SPPŽ „z. s.“,

 6. obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi k orgánům SPPŽ „z. s.“ a být informován o jejich vyřizování,

 7. odvolat se proti rozhodnutí představenstva SPPŽ „z. s.“ k Valné hromadě nebo ke kontrolní a revizní komisi.

4. Povinnosti přidruženého člena SPPŽ „z. s.“,:

 1. dodržovat stanovy SPPŽ „z. s.“, vnitřní předpisy SPPŽ „z. s.“ a rozhodnutí přijatá představenstvem SPPŽ „z. s.“ či Valnou hromadou SPPŽ „z. s.“,

 2. platit ve stanovené výši a termínu členský příspěvek,

 3. oznamovat představenstvu SPPŽ „z. s.“ všechny změny ve své podnikatelské činnosti (změna obchodního jména, sídla, apod.), případně pozastavení nebo ukončení své podnikatelské činnosti atp.,

 4. informovat představenstvo SPPŽ „z. s.“ o skutečnosti, že jeho živnost, nebo podnik jehož je statutárním orgánem, se ocitl v úpadku, nebo bylo zahájeno insolvenční řízení, či již probíhá řešení úpadku některým ze stanovených způsobů, či je proti němu nařízena exekuce.

5. Práva čestného člena SPPŽ „z. s.“:

 1. účastnit se akcí pořádaných SPPŽ „z. s.“, a SPŽ ČR,

 2. účastnit se bez hlasovacího práva jednání Valné hromady SPPŽ „z. s.“,

 3. účastnit se činnosti SPPŽ „z. s.“,

 4. prostřednictvím internetových stránek SPPŽ „z. s.“ být informován o činnosti SPPŽ „z. s.“,

 5. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti SPPŽ „z. s.“,

6. Povinnosti čestného člena SPPŽ „z. s.“ :

 1. dodržovat stanovy SPPŽ „z. s.“, vnitřní předpisy SPPŽ „z. s.“ a rozhodnutí přijatá představenstvem SPPŽ „z. s.“ či Valnou hromadou SPPŽ „z. s.“ ,

VII.

Orgány SPPŽ „z. s.“

 1. Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků „z. s.“ tvoří tyto orgány:

 1. Valná hromada,

 1. představenstvo,

 1. kontrolní a rozhodčí komise,

 1. pracovní komise,

 2. sekretariát.

VIII.

Valná hromada SPPŽ „z. s.“

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SPPŽ „z. s.“ .

2. Valnou hromadu svolává k jednání představenstvo SPPŽ „z. s.“ jednou za rok. Představenstvo je povinno svolat Valnou hromadu vždy, požádá-li o to předseda kontrolní a rozhodčí komise nebo nejméně 50 % členů SPPŽ „z. s.“

3. Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách, tzn.:

 1. projednává a schvaluje výši členských příspěvků,

 2. volí a odvolává členy představenstva SPPŽ „z. s.“ a potvrzuje jejich kooptaci,

 3. volí a odvolává členy kontrolní a revizní komise SPPŽ „z. s.“ a potvrzuje jejich kooptaci,

 4. volí a odvolává delegáty do představenstva a revizní komise SPŽ ČR,

 5. stanovuje hlavní směry činnosti,

 6. projednává a schvaluje návrh změny stanov,

 7. schvaluje rozpočet a výsledek hospodaření za minulý kalendářní rok,

 8. schvaluje zprávu o činnosti SPPŽ „z. s.“ za minulý kalendářní rok a návrh činnosti SPPŽ „z. s.“ v roce současném.

4. Hlasování na Valné hromadě:

 1. každá řádně svolaná Valná hromada je usnášeníschopná,

 2. usnesení Valné hromady je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných řádných členů,

 3. hlasování je veřejné.

IX.

Představenstvo SPPŽ „z. s.“

1. Představenstvo je statutárním (řídícím a výkonným) orgánem SPPŽ „z. s.“ Za svoji činnost představenstvo odpovídá Valné hromadě.

 1. Představenstvo má nejméně pět členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou veřejným hlasováním.

 1. Členem představenstva se může stát pouze člen SPPŽ „z. s.“, který je řádným členem SPPŽ „z. s.“ minimálně 6 měsíců.

 2. Představenstvo tvoří předseda, místopředseda a členové představenstva. Funkční období trvá 5 let.

 1. Jménem SPPŽ „z.s.“ jedná předseda představenstva. Předsedu představenstva v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda představenstva. Při provádění finančních operací nad 20 000,- Kč jednají společně 2 členové představenstva, a to předseda a místopředseda představenstva. V případě elektronicky prováděné bankovní finanční operace bude podpis předsedy i místopředsedy představenstva uveden na faktuře, na kterou byl podán příkaz k úhradě, a tato faktura bude založena jako doklad.

6. Představenstvo se schází k jednání zpravidla jednou měsíčně, nejméně však jednou za rok.

7. Představenstvo SPPŽ „z. s.“:

 1. připravuje podklady pro jednání Valné hromady, realizuje přijatá usnesení,

 2. v případě potřeby kooptuje na návrh předsedy představenstva nového člena do představenstva SPPŽ „z. s.“, kooptace platí vždy do Valné hromady, která nominaci potvrdí nebo zamítne,

 3. deleguje i odvolává zástupce SPPŽ „z. s.“ do orgánů KZPS a do dalších funkcí či komisí, tento zástupce musí být řádným členem SPPŽ „z. s.“ minimálně 6 měsíců,

 4. volí a odvolává v průběhu Valné hromady, nebo na svém prvním zasedání, ze svého středu předsedu a místopředsedu, volba je veřejná.

 5. v případě potřeby zřizuje sekretariát SPPŽ „z. s.“ ,

 6. ustavuje pracovní komise SPPŽ „z. s.“ ,

 7. vede o svém jednání písemný zápis,

 8. odpovídá za aktualizaci informací pro členy SPPŽ „z. s.“ na internetových stránkách SPPŽ „z. s.“ .

8. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných, hlasování je veřejné.

9. Členství v představenstvu SPPŽ „z. s.“ je neslučitelné s členstvím v kontrolní a revizní komisi.

10. Předseda představenstva SPPŽ „z. s.“:

 1. svolává představenstvo k jednání a jeho jednání řídí,

 2. zastupuje SPPŽ „z. s.“ navenek a jedná jeho jménem,

 3. na základě rozhodnutí představenstva svolává Valnou hromadu a vykonává další činnosti dle usnesení Valné hromady,

 4. odpovídá za hospodaření SPPŽ „z. s.“ a vedení účetní evidence

 5. vede registr (seznam) členů SPPŽ „z. s.“ který je neveřejný a je přístupný pouze členům spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů,

 6. každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost a na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany,

 7. vyhlašuje na základě usnesení představenstva semináře k aktuálním tématům.

X.

Kontrolní a rozhodčí komise SPPŽ „z. s.“

1. Kontrolní a rozhodčí komise je složena nejméně ze tří členů volených Valnou hromadou veřejným hlasováním na období 5 let. Členové kontrolní a rozhodčí komise nesmí být členy představenstva SPPŽ „z. s.“.

2. Členové kontrolní a rozhodčí komise volí a odvolávají ze svého středu předsedu, volba je tajná. V případě poklesu počtu členů pod tři osoby doplní revizní komise kooptací početní stav. Kooptace platí vždy do Valné hromady, která nominaci potvrdí nebo zamítne.

3. Členem kontrolní a rozhodčí komise může být pouze člen SPPŽ „z. s.“, který je řádným členem minimálně 6 měsíců.

4. Kontrolní a rozhodčí komise SPPŽ „z. s.“ :

 1. vykonává dohled nad hospodařením SPPŽ „z. s.“ ,

 2. kontroluje stav členské základny, správnost a úplnost platby členského příspěvku,

 3. před svoláním Valné hromady provádí kontrolu hospodaření SPPŽ „z. s.“ a o výsledku kontroly informuje písemně Valnou hromadu,

 4. kooptuje v případě potřeby nového člena kontrolní a rozhodčí komise, přičemž kooptace platí vždy do Valné hromady, která nominaci potvrdí nebo zamítne,

 5. řeší stížnosti v oblasti členství ve SPPŽ „z. s.“,

 6. rozhoduje spory mezi členem a SPPŽ „z. s.“ a přezkoumává na návrh vyloučeného člena rozhodnutí o jeho vyloučení,

 7. vede o každém svém jednání písemný zápis.

Předseda kontrolní a rozhodčí komise:

 1. svolává a řídí jednání komise,

 2. má právo účasti na jednání představenstva SPPŽ „z. s.“s hlasem poradním,

 3. předkládá zprávu kontrolní a rozhodčí komise o výsledcích kontroly hospodaření SPPŽ představenstvu a Valné hromadě,

5. Zasedání kontrolní a rozhodčí komise svolává její předseda minimálně 1 x ročně, dále na požádání představenstva SPPŽ „z. s.“ nebo požaduje-li to alespoň 10 % členů SPPŽ „z. s.“.

6. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů a usnesení je schváleno, hlasuje-li pro nadpoloviční většina členů.

XI.

Sekretariát SPPŽ „z. s.“

1. K zabezpečení výkonu činnosti může představenstvo SPPŽ „z.s.“ zřídit sekretariát.

 1. Obsazení sekretariátu, jeho činnost a financování schvaluje na návrh předsedy představenstvo SPPŽ „z. s.“ .

XII.

Pracovní komise SPPŽ „z. s.“

1. Pro řešení konkrétního úkolu může představenstvo SPPŽ „z. s.“ ustavit z členů SPPŽ „z. s.“ pracovní komisi. Pracovní komise má vždy nejméně tři členy. Do pracovní komise může být přizván jako host i nečlen SPPŽ „z. s.“ – odborník v dané oblasti (ten má v pracovní komisi hlasovací právo). Předsedou komise musí být vždy řádný člen SPPŽ „z. s.“.

3. Obsah a rozsah činnosti pracovní komise stanoví usnesením představenstvo.

4. Pracovní komise předkládá ve stanoveném termínu výsledek své činnosti představenstvu SPPŽ „z. s.“.

XIII.

Hospodaření SPPŽ „z. s.“

1. Hospodaření SPPŽ „z. s.“ se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2. Náklady na činnost SPPŽ „z. s.“ jsou hrazeny z členských příspěvků.

3. Dalšími zdroji příjmů mohou být dotace, dary a jiné příjmy od fyzických a právnických osob.

4. Zdroji financování mohou být také výnosy z akcí pořádaných SPPŽ, (např. semináře, kurzy, apod.).

5. Hospodaření SPPŽ „z. s.“ se řídí rozpočtem sestaveným na jeden kalendářní rok. Rozpočet schvaluje Valná hromada.

6. Daňová evidence nebo účetnictví je vedena za finanční úhradu. SPPŽ „z. s.“ vede daňovou evidenci nebo účetnictví dle požadavku zákona.

XIV.

Zánik SPPŽ „z. s.“

 1. SPPŽ „z. s.“ může zaniknout:

 1. fúze nebo splynutí s jiným spolkem,

 2. pravomocné rozhodnutím soudu o jeho zrušení,

 3. z dalších zákonem stanovených důvodů.

2. O fúzi nebo splynutí s jiným spolkem, nebo o zrušení SPPŽ „z. s.“ s likvidací rozhoduje řádně a včas svolaná Valná hromada veřejným hlasováním, dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů SPPŽ „z. s.“. Tato skutečnost musí být bez zbytečného odkladu oznámena příslušnému rejstříkovému soudu. K zániku dochází až po řádně provedené likvidaci rozhodnutím rejstříkového soudu o výmazu spolku z rejstříku spolků.

3. V případě zániku SPPŽ „z. s.“ podle bodu 1.b) provede majetkové vypořádání likvidátor určený soudem a likvidační zůstatek se rozdělí mezi řádné členy ve vazbě na délku jejich členství.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

2. Tyto stanovy byly projednány a schváleny Valnou hromadou, která se konala dne 28. 4. 2015 v Praze.

3. Stanovy SPPŽ ze dne 19. 4. 2010 pozbývají platnosti dnem 15. 5. 2015.

Jiří Víšek

předseda představenstva

Příloha č.1: Logo SPPŽ v grafické podobě

Naše partnerská sdružení

Sdružení podnikateů a živnostníků České Republiky Spolek břevnovských živnostníků Asociace autoškol ČR Profesní komora STK

Komora zubních techniků České Republiky Společenství autodopravců Čersch a Moravy Českomoravské sdružení trafikantů