Neznalost zákona řidiče neomlouvá

S účinností od 19. ledna 2013 skončila možnost odvolání se na osobu blízkou.

 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v § 125f, zavádí:

Správní delikt provozovatele vozidla

(1)  Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.

§ 125h

(1)  Obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o přestupku a porušení je možné projednat uložením pokuty v blokovém řízení.

(2)  Určená částka se stanoví ve stejné výši jako pokuta v blokovém řízení. Při stanovení určené částky obecní úřad obce s rozšířenou působností přihlédne k závažnosti porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích.

(3)  Určená částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy podle odstavce  1.

Pozor:

(7)  Je-li určená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad ji bezodkladně vrátí provozovateli vozidla.

Tím, že určená částka byla vrácena provozovateli znamená, že pokuta nebyla uhrazena a správní delikt není vyřešen.

Jiří Víšek

Naše partnerská sdružení

Sdružení podnikateů a živnostníků České Republiky Spolek břevnovských živnostníků Asociace autoškol ČR Profesní komora STK

Komora zubních techniků České Republiky Společenství autodopravců Čersch a Moravy Českomoravské sdružení trafikantů