Daně, daně, daně!!!

Zveřejňujeme informaci k daňovým povinnostem za r. 2012 (fyzické i právnické osoby) a
vybrané změny od roku 2013.
 • Daň z příjmu právnických osob sazba 19%, fyzických osob sazba 15%.

 • Základní sleva na dani z příjmu u fyzických osob je 24 840 Kč (včetně důchodců)

 • Daňové roční zvýhodnění na jedno dítě 13404 Kč, maximální daňový bonus 60300Kč

 • Sazba základní náhrady za 1 km jízdy u osobních silničních motor. vozidel : 3,70 Kč.

 • ceny za 1 litr PHM podle §158 Zák. práce 34,90 Kč za benzin 95, 34,70Kč za naftu

 • O závazky po splatnosti starší 36 měsíců, pokud byl z jejich titulu v minulosti uplatněn 

  daňový náklad např. odpis apod., se musí zvýšit základ daně z příjmů i u FO.

 • Paušální náhrada za PHM a parkovné max. u 3 vozidel (4000Kč/měs.při část. využití)

 • 26% srážková daň u fotovoltaik nad 30kW až do r. 2013 (postavených 2009 a 2010)

 • Nákladové paušály OSVČ 40% pro jiné a nezávislé podnikání, 60% neřemeslné živnosti, 

  80% pro zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství a řemeslné živnosti

 • Zrušení osvobození důchodů když celkové příjmy ze zaměstnání, podnikání a 

  pronájmu překročí 840 000Kč (součet hrubé mzdy a čistých příjmů)

 • Odměny členů statutárních orgánů jsou daňově uznatelné

 • Naposledy je možno odečíst daňovou ztrátu z  přiznání roku 2007 (maximálně 5let).

 • Jednotný kurz (§38 ZDP) 1EUR = 25,12Kč, 1USD = 19,45Kč, 1GBP = 30,96Kč

 • Pojistné pro odvody sociálního pojištění je maximálně z vyměřovacího základu OSVČ 1 206 576Kč / rok (platí i pro zaměstnance), minimální záloha OSVČ je 1 836 Kč/měsíc. Činnost vedlejší u OSVČ zakládá vznik soc. pojištění při dosažení ročních příjmů po odpočtu výdajů 60 329 Kč, odpovídající min. pojistnému 735 Kč/měsíc.

 • Minimální měsíční záloha OSVČ na zdravotní pojištění, vypočítaná z minimálního vyměřovacího základu je 1 697,- Kč, maximální vyměřovací základ je 1 809 864 Kč.

 

Vybrané změny od roku 2013

 • Daň z příjmu právnických osob sazba 19%, fyzických osob sazba 15%.

 • Základní sleva na dani z příjmu u fyzických osob 24 840 Kč (mimo důchodců z 1.1.)

 • Daňové roční zvýhodnění na jedno dítě 13404 Kč, maximální daňový bonus 60300Kč

 • zavedení příplatku k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7 % příjmů pro příjmy ze závislé činnosti resp. podnikání přesahující strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění (1 242 432 Kč/ rok, 103 536 Kč/měsíc)

 • omezení pro fyzické osoby (OSVČ a pronajímatelé) uplatňující většinu výdajů % z příjmů ( daňové zvýhodnění na dítě a manželku, strop paušálních výdajů 30 a 40%)

 • zvýšení sazby srážkové daně pro nerezidenty EU z 15 % na 35 %

 • zvýšení hranice osvobozeného příjmu zaměstnance podle § 6 odst. 9 písm. p) ZDP z 24 000 Kč na 30 000 Kč – jedná se o osvobození příspěvku zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření či kapitálové životní pojištění jeho zaměstnanců 

 • ceny za 1 litr PHM podle §158 Zák. práce 36,10 Kč za benzin 95, 36,50Kč za naftu

 • Sazba základní náhrady za 1 km jízdy u osobních silničních motor. vozidel : 3,60 Kč

 • Sazby stravného při pracovních cestách dle zákoníku práce „dále jen ZP“: 66–79 Kč při pracovní cestě 5–12 hod. 100 -121 Kč při pracovní cestě 12–18 hod 

157 - 188 Kč při pracovní cestě delší než 18 hod (upravit vnitřním předpisem firmy).

Zákl. sazby zahr. stravného ( nad 18 hod. mimo hranice ČR) bez zásadních změn vyhl.392/2012Sb. Slovensko,Maďarsko,bývalé země Jugoslávie, Polsko 35,Čína, Estonsko 40, Rakousko, Německo, Irsko, Itálie 45EUR. Povinné krácení stravného při bezplatném poskytnutí stravy

 • Daň z nemovitostí spravuje FÚ na území příslušného kraje prostřednictvím svých územních pracovišť (bývalé zrušené finanční úřady)

 • zvýšení daně z převodu nemovitosti ze 3 % na 4 %

omezení zelené nafty pro zemědělce

 • DPH snížená sazba 15%, základní sazba 21%,

 • Základním zdaňovacím obdobím je měsíc

 • Zkrácení lhůty pro registraci o 1 měsíc (po překročení obratu 1mio.)

 • Povinnost zveřejňování účtů pro ekonomickou činnost ( webové stránky min. financí)

 • Zveřejnění nespolehlivých plátců v informačních systémech o plátcích DPH

 • Rozšíření ručení za tuzemské DPH odběrateli (plátci DPH) pokud hradí závazek nespolehlivému dodavateli nebo na bank. účet plátce nezveřejněný finanční správou

 • Novinkou je zavedení okruhu „identifikovaných osob“.Podle minulé úpravy se např. podnikatel (neplátce) při přijetí „přeshraniční služby“ s místem plnění v ČR stával plátcem daně se všemi povinnostmi – podle nové úpravy zůstane neplátcem (ke svým běžným plněním nebude uplatňovat daň), avšak vznikne mu povinnost přiznat a zaplatit z přijaté přeshraniční služby daň a registrovat se jako identifikovaná osoba

 • rozšíření povinnosti přiznávat daň z plateb přijatých přede dnem uskuteční zdanitelného plnění i na plátce, kteří nevedou účetnictví

 • nová pravidla pro osvobození převodu staveb podle § 56 (do 31.12.2012 pro převody po více jak 3 letech od prvé kolaudace/prvého užívání, od 1.1.2013 nově 5letá lhůta s možností dobrovolného zdanění po uplynutí této lhůty, podle přechodného ustanovení se nová lhůta vztahuje až na stavby nabyté po 31.12.2012) 

 • Daňový řád U jednoho finančního úřadu může mít účetní neomezeně plných mocí za klienty

 • Od 16.3.2013 se budou uplatňovat pravidla splatnosti faktur dle směrnice 2011/7/EU, o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tato nová směrnice jako novinku zavádí maximální dobu splatnosti pohledávek – mezi podniky standardně maximálně 60 dnů, při dodávkách orgánům státní moci standardně maximálně 30 dnů. Na tuto eurounijní úpravu boje s opožděnými platbami by měla reagovat připravovaná novela obchodního zákoníku od 1.3.2013 

 • Pojistné : sociální - roční vyměřovací základ max. 1 242 432Kč. OSVČ minimální pojistné od podání přehledu 1 890 Kč pro hlavní činnost, 756 Kč pro vedlejší činnost a současném dosažení dílčího základu daně 62 121 Kč.

 • Povinné sociální a nemocenské pojištění zaměstnanců a členů statutárních orgánů vzniká od měsíčního příjmu 2500Kč přičemž u dohod o provedení práce až od 10 000Kč (rovněž tak zdravotní pojištění jež má pro ostatní závislou činnost minimum 1080 Kč odpovídající minimální mzdě 8000Kč)

 • Pojistné z příjmů společníků a jednatelů má stejná pravidla jako u zaměstnanců

 • OSVČ má nadále nemocenské poj. dobrovolné s minimální výší 115Kč/měs., a vyměřovací základ nemůže být vyšší než 1/12 základu pro důchodové pojištění

 • Sjednocení lhůty doplatku zdravotního pojištění u OSVČ na 8 dnů od podání přehledu

 • Minimální záloha na zdravotní pojištění 1 7487Kč, zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění

 

Sazby sociálního a zdravotního pojištění ( v % ) 

 

Celkem

zdravotní

a sociální

pojištění

Z toho

Z toho

Zdravotní

pojištění

Sociální

pojištění

(celkem)

 

Důchodové

pojištění

Nemocenské

pojištění

Státní politika

zaměstnanosti

Zaměstnanec

11,0

4,5

6,5

***6,5

0,0

0,0

Zaměstnavatel

(35,0)34,0

9,0

(26)25,0

21,5

*(3,3)2,3

1,2

Celkem

(46,0)45,0

13,5

(32,5)31,5

28,0

(3,3)2,3

1,2

             

OSVČ

(45,0)42,7

13,5

(30,6)29,2

28,0

**(2,3)

1,2

 

Pozn.: * dobrovolné pojištění u organizací do 25 zaměstnanců, odpočet ½ mzdových náhrad vyplácených až do 21. dne trvání pracovní neschopnosti

 * * dobrovolné pojištění současně zakládá vznik hlavní činnosti OSVČ

 *** alternativa pojištění v rámci 2. důchodového pilíře přesun 3% a 2% soukromě

 Placení daní:

Předčíslí bankovního účtu = druh daně 

 

DPH

DPPO

DPFO přiznání

DPFO závislá činnost

Daň silniční

Daň z nemovitostí

705

7704

721

713

748

7755

 Matriková část účtu určuje finanční úřad

  
Směrový kód ČNB za lomítkem 0710

 Variabilní symbol u právnických osob IČ, u fyzických osob RČ

 Specifický symbol = kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění v případě zajištění daně dle zákona o DPH (ručení za daň příjemcem plnění)

 Zpráva pro příjemce = datum dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí úplaty poskytovatelem v případě zajištění daně dle DPH ve tvaru DD/MM/RRRR-P nebo U

   

Zpracoval Ing.J.Pomikálek
Naše partnerská sdružení

Sdružení podnikateů a živnostníků České Republiky Spolek břevnovských živnostníků Asociace autoškol ČR Profesní komora STK

Komora zubních techniků České Republiky Společenství autodopravců Čersch a Moravy Českomoravské sdružení trafikantů