Žádost o vydání autentizačních údajů

Před zahájením povinnosti evidence tržeb je třeba požádat o autentizační údaje Pokud podnikatel vyhodnotí, že mu vznikne povinnost evidovat tržby, musí si včas požádat o autentizační údaje na portál, kde si následně zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát(y).

Autentizační údaje (§ 13, § 14 ZoET)

„Autentizačními údaji“ se rozumí přihlašovací údaje na portál správce daně, které jsou primárně tvořeny uživatelským jménem a heslem. Pro vyšší stupeň zabezpečení se počítá i s možností rozšíření o kód zasílaný SMS na uvedené telefonní číslo.

Autentizační údaje slouží k přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si bude podnikatel na portále spravovat své certifikáty a údaje pro správu evidence tržeb, zejména pak údaje o provozovnách.

O autentizační údaje musí podnikatel požádat předtím, než přijme první evidovanou tržbu. Nejdříve bude možné o autentizační údaje požádat tři měsíce před spuštěním evidence pro první skupinu podnikatelů. Tito podnikatelé budou moci žádat o autentizační údaje od 1. září 2016. Ve stejném okamžiku bude zprovozněn i portál.

Požádat může podnikatel pouze jedním z následujících způsobů:

  • elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky - v takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky, a to bez zbytečného odkladu, nebo
  • osobně (ústně do protokolu) na libovolném finančním úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce.
  • O autentizační údaje může požádat rovněž zplnomocněný zástupce podnikatele. Plná moc pro oprávněnou osobu musí být buď generální, nebo musí obsahovat zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Údaje o provozovnách (§ 17 ZoET)

Podnikatel je povinen před zahájením evidence tržeb zaregistrovat na portálu provozovny, ve kterých vykonává činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Provozovna je místo, kde dochází k určité činnosti. Jde nejen o klasickou kamennou provozovnu, ale i o mobilní provozovny, nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím podnikatel nabízí své zboží či služby. Údaje o provozovnách musí podnikatel zadat na portále ještě předtím, než si vygeneruje certifikát/y. Každé provozovně bude přiděleno identifikační číslo, které bude podnikatel uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně.

Zároveň je podnikatel povinen oznámit na portálu změnu údajů o provozovnách nebo vznik či zánik provozovny a to do 15 dnů od data změny. Nově vzniklou provozovnu je podnikatel povinen zaevidovat před přijetím první tržby v této provozovně.

Certifikát pro evidenci tržeb (§ 15 ZoET)

Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů datovými zprávami. Prostřednictvím certifikátu systém identifikuje podnikatele, který mu datovou zprávu posílá. Správce daně umožní podnikateli získat prostřednictvím portálu jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb dle jeho potřeb a specifik fungování. Podnikatel může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení.

Certifikát je nutno nainstalovat do pokladního zařízení. Postup instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného typu využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon,...) a příslušného operačního systému.

Ochrana autentizačních údajů a certifikátů (§ 16 ZoET)

Podnikatel musí se svými autentizačními údaji a vygenerovanými certifikáty zacházet tak, aby je nemohla zneužít jiná osoba.

11.5.2016, Zdroj: Česká daňová správa

Naše partnerská sdružení

Sdružení podnikateů a živnostníků České Republiky Spolek břevnovských živnostníků Asociace autoškol ČR Profesní komora STK

Komora zubních techniků České Republiky Společenství autodopravců Čersch a Moravy Českomoravské sdružení trafikantů